D66: Het Groene Midden

How Fair And Green Is...? Deel 6: D66

Hoe scoort D66 op criteria milieu, klimaat, eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking? Bewijst deze partij dat deze issues niet links of rechts zijn?


Hoe eerlijk en groen is D66? We beoordelen de politieke partijen op de FairFrog criteria eerlijke handel, milieu, klimaat en armoedebestrijding.

Het partijprogramma van D66 is maar liefst 171 pagina’s lang, maar partijprogramma’s zijn dan ook plannen voor een heel land. Als je je dat bedenkt, valt het eigenlijk best mee. Bovendien trakteert D66 in de inleiding op poëtische termen als wegwerppolitiek en frasen zoals “muren afbreken in onze hokjesmaatschappij.” Ook in de rest van hun partijprogramma neemt het dichterlijke taalgebruik je mee door al die pagina’s. D66 doet het niet alleen goed op de FairFrog criteria; dit programma komt misschien ook nog in aanmerking voor een literaire prijs.

Eerder behandelde ik GroenLinks en de Partij voor de Dieren, VVD, PVV, Voor Nederland en Forum voor Democratie. Onderaan de blog vindt je een tabel met de scores van alle behandelde partijen.

Toelichting Werkwijze

Voor een uitgebreide toelichting, zie de eerste blog van deze serie. Ik probeer zo min mogelijk te focussen op middelen, zoals de Sustainable Development Goals of een klimaatwet en zoveel mogelijk op concrete inhoud en naar de kwaliteit van de inhoud (is er sprake van een gedegen analyse). Per partijprogramma heb ik gekeken naar de criteria “Eerlijke handel”, “Armoedebestrijding”, “Milieu” en “Klimaat”. Een deel van de sub-issues zijn niet vooraf vastgesteld. Zo heb ik partijen een kans gegeven om punten te scoren voor originele ideeën, die niet in andere partij-programma’s voorkomen. Ik hoop zo een zo volledig mogelijke analyse te geven van de partijprogramma’s op de FairFrog criteria. Ik geef partijen tussen 0 en 2 punten voor de verschillende onderwerpen. Zo houden we het spannend tot de laatste week voor de verkiezingen; wiens partijprogramma zou het meest FairFrog-worthy zijn?!

D66

 

Eerlijke handel

D66 zet stevig in op het aanpakken van belastingontwijking. Ze komen met verschillende concrete voorstellen en willen dat Nederland hierin voorop loopt:

  • “D66 verlangt een actieve bijdrage van Nederland aan een rechtvaardig internationaal belastingsysteem.”
  • “We moeten vooroplopen in de strijd tegen belastingontwijking door een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting in te voeren op Europees niveau, meer en efficiënter informatie tussen belastingdiensten uit te wisselen en strengere vestigingscriteria te hanteren voor bedrijven die lege brievenbusmaatschappijen willen oprichten met als doel belasting te omzeilen.”
  • “Ook willen we een zwarte lijst voor belastingparadijzen, waaraan we sancties verbinden.”
  • “D66 is voorstander van publieke transparantie van bedrijven over omzet, winst en belastingafdracht per land.”

Verder pleit D66 voor het eenzijdig afbouwen van importheffingen en andere barrières door de Europese Unie voor producten uit ontwikkelingslanden om boeren en ondernemers daar de kans te geven “ een beter bestaan op te bouwen.”   (Pag. 146)

“Oneerlijke belastingpraktijken bestrijden we en we stimuleren eerlijke handel, onder andere door handelsverdragen te sluiten waarmee we onze hoge eisen tot wereldwijde standaarden maken.”

“D66 pleit daarnaast voor transparante onafhankelijke arbitrage met beroepsmogelijkheid voor geschillen tussen staten en bedrijven door een permanent internationaal tribunaal, in lijn met andere internationale gerechtshoven.”

D66 krijgt één punt voor eerlijke handelsverdragen. Ze zijn over handelsverdragen als TTIP en CETA niet heel duidelijk (draaien een beetje om de hete brei heen), maar komen wel met een voorstel om onafhankelijke arbitrage te regelen. Hadden ze zich expliciet ook uitgesproken tégen de private claimrechtsspraak dan had ik nog over een tweede punt willen nadenken. Verder had ik hier graag meer concrete voorstellen gezien om te zorgen voor eerlijke en duurzame ketens. Hetzelfde geldt voor onderstaand citaat. De partij had bijvoorbeeld concreter kunnen maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat gebruikte grondstoffen uit eerlijke handel verkregen zijn.

“D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.”

Voor dit citaat verdient D66 nog een punt op het verbieden van import van onethische producten:

“Nederland weert, zoveel mogelijk in Europees verband, textielproducten waarvoor dieren zijn mishandeld, zoals bepaalde soorten wol, bont, dons en exotisch leer.”

Klimaat

D66 durft het klimaatbeestje, in tegenstelling tot de VVD, bij de naam te noemen; “omdat wij nu weten dat een stijging van 2 graden desastreuze gevolgen zou hebben voor vrede en veiligheid in de hele wereld en bijvoorbeeld de Nederlandse kust en de laaggelegen delen van ons land de bijbehorende zeespiegelstijging op de lange termijn niet kunnen verdragen.” De partij vindt dan ook dat de ambities na het Parijs akkoord nog omhoog moeten. In de tabel hieronder vindt je de broeikasgas-ambities van D66, GroenLinks en PvdD op een rij.

Ambitie verlaging broeikasgassen (t.o.v.
1990)
Jaar D66 GroenLinks PvdD Parijs
akkoord*
2020 25% 25% 40%
2030 55% 55% 65% 40-50%
2040 Geen fossiele brandstoffen meer
2050 Klimaatpositief 95% en alleen nog schone energie 85-95%

*Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 

D66 wil ook af van kolencentrales in 2025, GroenLinks wil dat deze kabinetsperiode regelen en PvdD zo snel mogelijk. D66 en GroenLinks willen beiden de kerncentrale in Borsele sluiten. PvdD wil ook de centrale in Petten sluiten, welke momenteel in gebruik is voor het produceren van medische isotopen. Dit laatste is een interessant statement van de PvdD gezien het belang van deze kernreactor in de behandeling van kanker, niet alleen in Nederland maar ook voor een heel groot deel van de rest van de wereld.

In de context van dit duurzame online winkelplatform –waarop u zich bevindt- is dit nog een mooie toevoeging van D66: “Experimenten met duurzame bezorgdiensten voor internetbestellingen bevorderen we – nu al zorgen we dat deze groeiende sector duurzaam wordt.”

Milieu

“Onze verbondenheid met de natuur is veel groter. D66 wil dat natuur beschermd wordt, omdat wij de wereld beter door willen geven aan onze kinderen dan wij haar aantroffen.”

Ook in het D66 programma vindt je de plastic soep terug. De partij is zo dol op de circulaire economie dat het maar liefst 11 keer genoemd wordt in het programma. D66 wil in navolging van het energieakkoord ook een grondstoffenakkoord sluiten. Ook willen ze dat de overheid een bijdrage levert aan de overgang naar de circulaire economie in het bedrijfsleven. Uitbreiding van het statiegeldsysteem “is een optie.”

Armoedebestrijding

“Nu de vanzelfsprekendheid van OS verdwenen is en omvang en aanwending van het OS-budget ter discussie staan is het des te belangrijker dat D66, historisch voorvechter van het investeren in internationale samenwerking, duidelijk is over het waarom, wat, hoe, waaraan, hoeveel en onder welke voorwaarden van het investeren in OS.”

D66 wil een einde maken aan de bezuinigen op OS en wil terug naar een ontwikkelingsbudget van 0,7% van het BNP, zoals voorgeschreven door de OESO. D66 erkent de positieve effecten van het ontwikkelingsbudget en is tegelijkertijd kritisch. Het Nederlandse belang wordt veel genoemd in deze context en het ontwikkelingsbeleid wordt duidelijk ook aangewend voor invloed:

“Als we meer invloed willen hebben dan moeten we een gerichter en integrale agenda voeren: internationale samenwerking omvat voor ons ontwikkeling en veiligheid, maar ook zaken als armoede, economie, handel, klimaat en natuur.”

Tegelijkertijd hecht de partij wel degelijk intrinsieke waarde aan empathie over de grens. Het programma doet recht aan de complexiteit van de ontwikkelingssector, door niet alleen het wijden van hoofdstukken aan handel, vernieling van natuur, biodiversiteit, rechten van achtergestelde groepen, maar ook het benoemen van de rol van het Nederlandse bedrijfsleven.

“Het ontwikkelingsbeleid van Nederland en Europa mag niet tot een verdere vernietiging van de natuur leiden. Dat moet dus een hard criterium worden. Nederland spant zich in Europees verband specifiek in om ontbossing in grondstofketens uit te bannen. Het EU Deforestation Free Action Plan moet uitmonden in regelgeving om ontbossing in grondstofketens uit te bannen.”

Europese Unie

D66 is een uitgesproken pro-Europa partij, die veel mogelijkheden ziet om bijvoorbeeld klimaatverandering in Europa aan te pakken. De partij heeft een groot aantal voorstellen ter verbetering van het democratische systeem, heeft een visie op hoe samenwerking in Europa anders en dieper vorm kan worden gegeven voor een eerlijkere en duurzamere Europese economie.

Conlusie

D66 scoort goed op de FairFrog criteria en doet het als midden partij beduidend veel beter dan de eerder behandelde rechtse partijen (VVD, PVV, FvD en VNL). Ze zijn wat mij betreft een uitstekend voorbeeld van het feit dat de onderwerpen, waarover we op FairFrog schrijven, niet links of rechts hoeven te zijn. Klimaatverandering, een gezond milieu en eerlijke wereld gaan ons allemaal aan.

Score
Topic PVV VNL VVD FvD PvdD GroenLinks D66
Algemeen
Nederland blijft in de EU 0 1 1 0 2 2 2
Eerlijke
handel
Eerlijke handelsverdragen 0 0 0 1 2 2 1
Nederland geen belastingparadijs 0 0 0 0 1 1 1
Verbieden patenteren van leven 0 0 0 0 1 1 0
Conflictgrondstoffen 0 0 0 0 1 1 0
Verbod op import onethische producten 0 0 0 0 2 1 1
Aanpak Europese landbouwsubsidies 0 0 0 0 1 0 1
Boeren in NL een eerlijke prijs 0 0 0 0 1 1 0
Armoedebestrijding
Noodhulp 0 1 1 1 1 1 1
1% norm 0 0 0 0 1 1 0
Belang van mensen daar voorop, niet NL
handelsbelang
0 0 0 1 2 2 2
Ontwikkelingslanden meer zeggenschap
IMF & WereldBank
0 0 0 0 1 0 0
Milieu
Stimuleren circulaire economie 0 0 1 1 2 2 2
Tegengaan afval dumping 0 0 1 1 2 2 2
Verminderen van plastic afval 0 0 0 1 2 2 2
Verminderen microplastics 0 0 0 0 1 0 0
Voedselverspilling 0 0 0 0 1 0 1
Klimaat
Houden aan afspraken Parijs 0 0 1 0 1 1 1
Houden aan Europese afspraken 0 0 1 0 1 1 1
CO2 prijs aanpakken via ETS 0 0 1 0 1 1 1
Stimuleren duurzame energie productie 0 0 1 1 2 2 2
Nagedacht over duurzaamheid in
bouw/huishoudens
0 0 1 0 2 2 2
Financiering duurzame economie 0 0 0 1 2 2 2
Duurzaamheid ECB 0 0 0 0 1 0 0
Stimuleren elektrisch rijden 0 0 0 1 2 2 2
Het verleggen van belasting van arbeid
naar grondstoffen
0 0 0 0 1 1 1
Klimaatwet 0 0 0 0 1 1 1
Uitfaseren kolen en kernenergie 0 0 0 0 1 1 1
TOTAAL 0 2 9 9 38 31 30

 

Your next jumps to fair and green:

Voor meer informatie:





Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog